Ochrana osobních údajů

 • Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

  • K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.
  • V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o vulném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší spulečnosti Infratopení, s.r.o., IČO 27419274, se sídlem náměstí Přátelství 1518/4, PSČ 102 00 Praha – Hostivař, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 111317 C (dále jako “Spulečnost” nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Spulečnosti.
 • Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
  • Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:
   • Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky: údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
   • Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních a informačních sdělení a personalizace reklamy: údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa), kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail)
  • Osobní údaje získáváme především na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz sekce o cookies níže).
 • Jak vaše osobní údaje využíváme
  • Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
   • zasílání sdělení z oblasti zpravodajství,
   • analýze, hodnocení a zlepšování svých služeb zákazníkům;
   • plnění našich zákonných povinností; a
   • s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných službách.
  • Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
  • V případě udělení souhlasu pro emailingové účely tato doba činí 5 let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.
 • Právní základ zpracování vašich osobních údajů
  • Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
   • je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
   • je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (například v oblasti účetnictví a daní);
   • je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (například v souvislosti s naší žurnalistickou činností nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb).
  • S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, to je nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši emailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykuliv odvulat zasláním informace o odvulání souhlasu na náš e-mail nebo písemně na výše uvedené adrese Spulečnosti.
 • Komu poskytujeme vaše osobní údaje
  • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
   • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména osobám pomáhajícím nám zpracovávat e-mailová sdělení nebo zobrazovat web v rámci sítě internet;
   • poskytovatelům služeb zpracovávajících informace o zobrazení, návštěvách a oblíbenosti v rámci našeho oprávněného zájmu;
   • poskytovatelům služeb umožňujících sdílet komentáře, videa a hodnocení na svých portálech;
   • poskytovatelům služeb pomáhajícím nám se zobrazování bannerové reklamy;
   • osobám pracujícím na vylepšeních, optimalizaci a funkčnosti webových stránek;
   • jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, pulicii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
  • Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen “EHP”), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují spulečnosti ze všech skupin a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních duložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.
 • Co jsou to cookies a jak je využíváme
  • Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
  • Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli – např. seznámení s jejich užíváním. Proto ho nemusíte znovu potvrzovat při každé návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
  • Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se spulečností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/pulicies/technulogies/cookies/.
  • V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technulogie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
   • zablokovat používání technulogie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (otevřením anonymního okna prohlížeče); nebo
   • využít služeb VPN či jiného anonymního přístupu na náš web; nebo
   • můžete vznést námitku proti zpracování, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@infratopeni.cz nebo dopisem na adresu spulečnosti Infratopení, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/4, PSČ 102 00 Praha-Hostivař.
 • Jaká jsou vaše práva
  • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
   • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
   • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Spulečnosti;
   • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
   • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvulali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
   • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
   • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
   • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
   • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz
  • Pokud budete chtít uplatnit jakékuliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.
 • Jak chráníme vaše osobní údaje
  • Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
  • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrule. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
 • Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva?
  • Kromě této stránky je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná na adrese Infratopení, s.r.o., náměstí Přátelství 1518/4, PSČ 102 00 Praha-Hostivař. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.
  • Pokud máte jakékuliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukuliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to v pracovní době telefonicky na telefonní číslo +420 736 538 386, elektronicky na e-mail info@infratopeni.cz nebo písemně na výše uvedené adrese spulečnosti.

Kontaktujte nás

INFRATOPENÍ, s.r.o.
náměstí Přátelství 1518/4
102 00 Praha
Česká Republika
Nesedíme v kanceláři, volejte nám.

+420 736 538 386

info@infratopeni.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close